Ocean Logistics

Với kinh nghiệm cung cấp dịch vụ lập BCQT cho doanh nghiệp, Oceanlogistics cam kết hỗ trợ doanh nghiệp lập được báo cáo quyết toán một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

I. CÁC KHÓ KHĂN THƯỜNG GẶP TRONG QUÁ TRÌNH LẬP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

Theo TT39/2018/TT-BTC (tải về Thông tư 39/2018/TT-BTC) cho doanh nghiệp có hoạt động sản xuất xuất khẩu, gia công và doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp có trách nhiệm lập báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu (theo hình thức nhập – xuất – tồn kho nguyên liệu, kho thành phẩm) cho Chi cục Hải quan nơi đã thông báo cơ sở sản xuất.  Thời hạn nộp báo cáo quyết toán là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.Các khó khăn khi lập Báo cáo quyết toán:Thứ nhất, sự khác biệt giữa ghi nhận mã nguyên vật liệu/thành phẩm trên sổ sách kế toán và hồ sơ hải quan. Thứ hai, tỷ lệ hao hụt bất thường dẫn đến định mức thực tế không chính xác.Thứ ba, các chênh lệch không giải trình được trong việc sử dụng thực tế nguyên vật liệu nhập khẩu/thành phẩm xuất khẩu giữa sổ sách kế toán, hồ sơ hải quan và BCQT.​Thứ tư, hệ thống kế toán ở nhiều doanh nghiệp chưa thiết lập tương thích với yêu cầu kết xuất số liệu để lập nhanh báo cáo quyết toán. Đặc biệt trong các doanh nghiệp nhận gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài vẫn tồn tại một số doanh nghiệp chưa quản lý nhập xuất tồn kho nguyên phụ liệu, thành phẩm gia công trên hệ thống phần mềm.Với khả năng giải quyết các khó khăn trên, Oceanlogistics sẽ mang lại cho quý doanh nghiệp một giải pháp nhanh chóng và hiệu quả trong lập và giải trình Báo cáo quyết toán.

II. CHI PHÍ TRIỂN KHAI DỊCH VỤ

Áp dụng cho doanh nghiệp theo 2 loại hình Sản xuất xuất khẩu và gia công. Chi tiết như sau:
Số mã xuất nhập khẩu/năm Phí dịch vụ (VNĐ)
Dưới 100 10.000.000
Dưới 200 20.000.000
Dưới 300 30.000.000
Dưới 400 40.000.000
Dưới 500 60.000.000
Dưới 800 80.000.000
Dưới 1.000 100.000.000
Dưới 2.000 150.000.000
Từ 2.000 trở lên  

III. DOANH NGHIỆP CẦN CHUẨN BỊ GÌ KHI LẬP BCQT

 Số liệu xuất nhập khẩu bao gồm: Dữ liệu tờ khai nhập xuất kết xuất từ VNACCS, ECUS; Biên bản tiêu hủy phế liệu trong kỳ, BCQT năm trước, hợp đồng gia công (đối với bên gia công)
 Số liệu kế toán bao gồm: Báo cáo Nhập xuất tồn, bảng quy đổi mã XNK – Kế toán, chi tiết nhập xuất kho (nếu có)
 Số liệu sản xuất bao gồm: Định mức kỹ thuật bao gồm cả hao hụt, danh sách NPL không xây dựng định mức.

IV. THỜI HẠN NỘP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NĂM 2022

1. Thời hạn nộp BCQT năm 2022

Thời hạn nộp BCQT là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đó, phải nộp BCQT năm 2022 chậm nhất là ngày 30/03/2023.

2. Quy định về mức xử phạt liên quan tới BCQT

Theo Nghị định 128/2020/ND-CP đưa ra những quy định mới về phạt hành chính liên quan đến các vi phạm khi lập báo cáo quyết toán và trong việc quản lý nguyên liệu/vật tư nhập khẩu để phục vụ sản xuất xuất khẩu. Cơ quan hải quan đang siết chặt các vi phạm liên quan đến BCQT và quản lý hàng tồn kho.

V. NHIỆM VỤ CỦA EXIM KHI LẬP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

 Lập bộ Báo cáo quyết toán (mẫu số 15, 15a, 16).
 Báo cáo tổng hợp các nội dung trong báo cáo quyết toán.
 Giải trình số liệu, quan hệ 3 biểu mẫu.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Hãy nói chuyện với chúng tôi hôm nay


KHÁCH HÀNG CỦA OCEAN LOGISTICS